Koupě nemovitosti v Mexiku prostřednictvím svěřenského fondu.

 

Zájemci o koupi nemovitostí v Mexiku musejí dodržovat nařízení, které ustanovuje vzdálenost 100 km od hranice státu a 50 km od pobřeží jako vyhrazené pouze pro občany Spojených států mexických. Občané jiných států mohou kupovat nemovitosti mimo tyto vyhrazené zóny. Je zde však způsob pořízení nemovitosti i v této oblasti prostřednictvím svěřenského fondu a při pořízení nemovitosti v minimální hodnotě 3.000.000 Kč je možné zažádat o mexické občanství a po jeho vyřízení je možné převést nemovitost přímo na své jméno. I držení nemovitosti formou svěřenského fondu má však své výhody.

Podle článku 27 mexické ústavy nemůže žádný cizinec získat přímé právo vlastnit nemovitost v dosahu 100 kilometrů od jakékoli státní hranice a ve vzdálenosti 50 kilometrů od moře či oceánu. Mexický zákon o zahraničních investicích však umožňuje všem cizincům získat nepřímé právo na pozemky v těchto zónách prostřednictvím fideikomis, neboli svěřenského fondu tak, jak je to běžné i v jiných zemích. Vlastník je i přes nepřímé právo vlastnictví zapsán v katastru nemovitostí a může se svou nemovitostí plně disponovat. Jedná se tedy o zcela bezpečnou a ověřenou praktiku, která se běžně používá po celém světě, včetně České republiky.Právní forma fideikomis, známá také jako “trust” je svěřenský fond, který se v Mexiku uplatňuje při koupi nemovitosti cizinci. Je to smlouva tří stran, kde prodávající (settlor) neodvolatelně převádí majetek do místní banky (správce), takže třetí strana (příjemce/kupující) může této smlouvy využít plně pro své potřeby. Převedení nemovitosti prodávajícího na místní banku je konečným a neodvolatelným převodem vlastnického práva. Podle mexických zákonů může poskytnout svěřenský fond pouze autorizovaná mexická bankovní instituce. Banka získává vlastnické právo k nemovitosti a je povinna umožnit příjemci/kupujícímu plné užívání a využívání této nemovitosti, jak uzná příjemce/kupující za vhodné (za předpokladu, že způsob, jakým tak činí, je legální). Pokud si příjemce/kupující přeje pronajmout nemovitost třetím stranám, může tak bez problému učinit a to bez souhlasu banky. Příjemce/kupující má rovněž plné právo nemovitost kdykoli prodat a získat peněžitý výnos z tohoto prodeje. Tyto finanční prostředky lze z Mexika převést na zahraniční účet, což ne všechny země umožňují. Banka nemůže bez písemného souhlasu příjemce/kupujícího tuto nemovitost prodat, ani ji zadlužit jakýmkoli úvěrem. Pokud je nemovitost zakoupena přes svěřenský fond, může ji z něj v budoucnu příjemce/kupující kdykoli vyjmout za předpokladu nabytí mexického občanství, či založení mexické firmy. Příjemce/kupující tak bude osvobozen od ročního poplatku bance ve výši cca 400 USD. V Mexiku neexistuje žádná instituce s úschovnou kupní ceny při koupi nemovitosti. Místo toho je podepsána kupní smlouva, tzv. COMPRA/VENTA. Ta je podepsána za přítomnosti notáře a zároveň je v katastru nemovitostí provedena plomba. Příjemce/kupující má tak jistotu, že prodávající nemůže danou nemovitost prodat, či nijak zadlužit. Kupní smlouva zaručuje práva zúčastněných stran od okamžiku, kdy je dohodnuta cena nemovitosti a provedena počáteční platba. Tato smlouva by měla být podepsána až poté, co je v registru veřejného majetku potvrzeno, že daná nemovitost není zapojená do žádných dalších transakcí. Jakmile je kupní smlouva podepsána, jsou veškeré potřebné doklady a povolení předloženy příslušnému notáři k podpisu a registraci. Mexické právo vyžaduje přítomnost notáře u všech transakcí s nemovitostmi. Notář je povinen zaevidovat listinu o převodu nemovitosti do svých knih, nechat ji podepsat všemi zúčastněnými stranami a zapsat ji do rejstříku veřejného majetku (katastr nemovitostí), který odpovídá poloze dané nemovitosti. V Mexiku není katastr nemovitostí veřejně přístupný, ale lze do něj nahlédnout přímo na úřadu a to pouze s registračním číslem pozemku, tzv. CLAVE CATASTRAL. Jakmile je listina o převodu vlastnictví podepsána a zaevidována v registru veřejného majetku, transakce splnila požadavky mexického práva a může dojít k zapsání do katastru nemovitostí. Listina o převodu vlastnictví, tzv. ESCRITURA je registrována v knihách notáře i v registru veřejného majetku. Obsahuje plnou smlouvu o důvěře a zároveň slouží jako dokument, který prokazuje právo na danou nemovitost. Po zaregistrování listiny notářem v registru veřejného majetku obdrží banka i příjemce/kupující svou listinu o převodu vlastnictví nemovitosti. Pokud je zapotřebí ověření před úřady mimo Mexiko o investici v cizí zemi, postačí „apostilovaná“ nebo „legalizovaná“ kopie vaší smlouvy o důvěře. Zákon o zahraničních investicích umožňuje svěřenským fondům trvání až 50 let a toto povolení lze po vypršení znovu obnovit. Může existovat více než jeden příjemce/kupující nemovitosti. Pokud bude jmenováno více než pouze jeden příjemce/kupující, bude každý z nich spoluvlastníkem stejné části svěřenského fondu (pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak). Ve smlouvě musejí být jmenováni náhradní příjemci/kupující, což jsou obecně rodinní příslušníci. Ti budou mít právo účastnit se smlouvy o důvěře až poté, co zemřou všichni původní příjemci/kupující nemovitosti (pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak). Pokud je příjemce/kupující nespokojen s jednáním své banky jako správce majetku, má příjemce/kupující plné právo banku vyměnit.

Průběh stavby a koupě nemovitosti: podpis rezervační smlouvy a složení dohodnuté zálohy příjemcem/kupujícím na danou nemovitost.

Podpis kupní smlouvy (COMPRA/VENTA) obsahující veškeré podmínky odsouhlasené příjemcem/kupujícím a prodávajícím, složení dohodnuté procentuální částky z celkové ceny nemovitosti příjemcem/kupujícím, plomba na katastru nemovitostí. Zahájení stavby dle podmínek kupní smlouvy. Dokončení hrubé stavby dle podmínek kupní smlouvy, složení dohodnuté procentuální částky z celkové ceny nemovitosti příjemcem/kupujícím. Dokončení stavby nemovitosti dle podmínek kupní smlouvy, kompletní doplacení ceny nemovitosti příjemcem/kupujícím, předání nemovitosti prodávajícím, podpis listiny o převodu vlastnictví (ESCRITURA), vypracování smlouvy fideikomis, zápis do katastru nemovitostí.