1) Základní informace

Správce osobních údajů:

Společnost Invest & Design, s.r.o., 

se sídlem Kaprova 42/14,
Staré Město, 110 00 Praha 1,

IČ: 06330941,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 280230 C, zpracovává jako správce vaše osobní údaje.

2) Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete:

 • Osobní údaje, které nám sami poskytnete za účelem poradenství. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČ, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a deset let ode dne jejího skončení.
 • Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek či obchodních sdělení, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefon.
 • Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím emailu: [email protected], který je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme nabízet naše služby.
 • Osobní údaje poskytnuté třetí osobě
 • Jedná se zejména o poskytování údajů pro účely doručení zásilky např. kurýrem aj. V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme.
 • Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
 • Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

3) Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Zprostředkování služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili službu, kterou si objednáte. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o klienty: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. kurýr).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o průběhu obchodu). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.

Marketingová činnost:

 • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit prostřednictvím emailu: [email protected], který je v každé zaslané zprávě, nebo zavoláte na některý z našich kontaktů uvedených na našich stránkách.
 • Marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našich služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku prostřednictvím emailu: [email protected].
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

4) Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

 • Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poradit, či uzavřít či zprostředkovat smlouvu týkající se poradenství/zprostředkování a dalších služeb či produktů, které si u nás objednáte. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně zprostředkovali nebo poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje kontaktní (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo), doručovací, fakturační,účetní a platební údaje (IČ, číslo účtu).

Oprávněné zájmy

 • Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní informace, které jsou pro vás zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní a kontaktní údaje.
 • Ze stejného právního důvodu vám jako našim klientům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
 • Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku prostřednictvím emailu: [email protected].

Souhlas

 • Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že (a) využijete emailu: [email protected] (b) nás kontaktujete prostřednictvím některého z našich kontaktů.

5) Předávání osobních údajů třetím subjektům

 • Administrativní a technická podpora: Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, kteří zajišťují administrativní a technickou podporu, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
 • Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.
 • Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
 • Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

6) Ochrana a zabezpečení veškerých osobních údajů

 • S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy v zabezpečených počítačích umístěných pouze v prostorách naší společnosti. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
 • Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
 • Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
 • V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 • V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 • V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit prostřednictvím emailu: [email protected] nebo kontaktováním na některý z našich kontaktů.
 • Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

7) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu: [email protected].

Současně máte právo na přístup k informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Vznesení námitky

 • Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím emailu: [email protected].

Podání stížnosti

 • Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím emailu: [email protected] nebo kontaktováním na některý z našich kontaktů.

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici také v elektronické formě zde.